NavigationArtikel 1. Definities


1.1- Strongher is een project van Zeloo Sports BV welke via www.Strongher.cc bezocht kan worden.

1.2-Deze Algemene Voorwaarden behoren bij de internet activiteiten van Strongher.


 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1-Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, afgesloten tussen Koper en Strongher via de website.


2.2-Door het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling gaat koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.


2.3-Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


2.4-Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.


2.5-Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten schriftelijk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Strongher ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1-Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van een bestelling door Strongher.


3.2-Ter bevestiging van de overeenkomst verstuurt Strongher een email met daarin een samenvatting van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten en BTW.


3.3-Strongher is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de koper medegedeeld.


3.4-In geval van overmacht is Strongher gerechtigd een overeenkomst te ontbinden, zulks zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.


 

Artikel 4. Producten en Prijzen


4.1-Strongher streeft ernaar de koper vooraf voldoende duidelijk te informeren. De aangeboden producten worden daartoe op haar website afgebeeld en belangrijke kenmerken worden beschreven. Bij kleding wordt bovendien ook de maat vermeld. Als gevolg van verschillen in computerapparatuur kunnen afwijkingen in kleur, model en lettertypen voorkomen.


4.2-De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.


4.3-Strongher kan niet gebonden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke systeem- of invoerfouten.


 

Artikel 5. Verzendkosten

5.1-Als bijdrage aan de kosten voor de betaling, verpakking, afhandeling en verzending van bestellingen die bezorgd worden binnen Nederland brengt Strongher €3,95 of 6,95 (inclusief BTW) per bestelling in rekening afhankelijk van het gewicht. Bij bezorging buiten Nederland en/of voor het vervoeren van grote of zware goederen kan er een toeslag berekend worden.


5.2-Bij het sluiten van de overeenkomst wordt altijd de totaalprijs, inclusief de verzendkosten en eventuele BTW gecommuniceerd.


 

Artikel 6. Betalingen


6.1-Betaling van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten en BTW geschiedt vooraf.


6.2-Betaling kan geschieden via: 
a) de online betaalmethode iDEAL, PayPal (inclusief American Express, Mastercard en Visa) en Mister Cash. In dit geval wordt uw betaling tijdens het sluiten van de overeenkomst online geautoriseerd.
 b) Overschrijving van uw bank- of girorekening naar de bankrekening van Strongher. De betaling dient in dit geval uiterlijk 30 kalenderdagen na het sluiten van de 
overeenkomst op de bankrekening van Strongher bijgeschreven te zijn. Mocht Strongher de betaling binnen deze termijn niet hebben ontvangen, dan wordt de overeenkomst
 ontbonden en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. c) Betaling bij afhalen van uw zending. U dient de bestelling uiter
lijk binnen 30 kalenderdagen af te halen. Mocht de bestelling niet binnen deze termijn zijn afgehaald, wordt de overeenkomst ontbonden en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

6.3-De bevestiging van de bestelling door Strongher dient tevens als factuur. 

Artikel 7. Levering en Uitvoeringstermijn

7.1-Strongher streeft ernaar om bestellingen uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.


7.2-Voor verzending van de bestelling maakt Strongher gebruik van gerenommeerde post- en pakketdiensten.


7.3-Voor bestellingen van artikelen waarvan verzending binnen 30 werkdagen niet mogelijk is, krijgt de koper het recht deze kosteloos te annuleren. In dat geval volgt volledige restitutie van betaling(en) ontvangen voor artikelen, welke niet geleverd zullen gaan worden.


7.4-Strongher kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen van de overschrijding van de hierboven aangegeven uitvoeringstermijn, levertijden,
 alsmede vertragingen, verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door post- of pakketdiensten.


 

Artikel 8. Eigendomsoverdracht


8.1-Het eigendom van de bestelde artikelen gaat pas over op de koper zodra Strongher de, op grond van de ter zake van deze artikelen gesloten overeenkomst, verschuldigde betaling is ontvangen.


 

Artikel 9. Bedenktijd, opzeggen, retourneren en omruilen


9.1-De koper mag, conform de wet koop op afstand, zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging herroepen mits het geen maatwerk betreft. De koper dient hiertoe een e-mail te sturen. De opzegging zal door Strongher per e-mail bevestigd worden. Als de artikelen nog niet zijn verzonden zal Strongher eventueel ontvangen betaling(en) binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek terugstorten.


9.2-De koper mag zonder opgave van reden artikelen binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren, mits het artikel a) binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk voor retour aangemeld is, b) het artikel nog in de originele verpakking zit, c) het artikel in de oorspronkelijke staat is, d) het artikel voorzien is van de aangehechte labels, e) het geen maatwerk betreft en f) nooit gebruikt, gedragen en/of gewassen is. Het artikel dient uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de aanmelding voor retour op het retouradres van Strongher aangeboden te zijn.


9.3-Retourzendingen die niet binnen de gestelde termijn als in 9.2 voor retour zijn aangemeld c.q. ter vervanging zijn aangeboden worden niet geaccepteerd.


9.4-Bij ruilen of retourneren worden artikelen op kosten van de koper verzonden. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet geruild of gecrediteerd.


9.5-Na goede ontvangst van de retourzending zoals bedoeld in 9.2, 9.3 en 9.4 zal Strongher het artikel naar wens kosteloos vervangen, dan wel de betaalde prijs van het artikel binnen 14 dagen terugstorten op de bankrekening van de opdrachtgever.


 

Artikel 10. Garantie en Klachten


10.1-Strongher staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.


10.2-Na ontvangst dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren. Gebreken en afwijkingen t.o.v. de omschrijving dienen binnen 24 uur na ontvangst per e-mail te worden gemeld.

10.3-Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 


-Indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht; 


-Indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon; 


-Indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;


-Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme kou. 


10.4-Eventuele klachten over defecten, extreme verkleuring of slijtage die ondanks het opvolgen van de voorschriften genoemd in artikel 10.3 optreden, dienen onverwijld per e-mail te worden gemeld. Strongher beoordeelt vervolgens de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen.


 

Artikel 11. Aansprakelijkheid


11.1-Strongher is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde goederen. 


11.2-Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.


11.3-Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk, voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van het door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

 

Artikel 12. Geschillen, toepasselijk recht, en bevoegde rechter


12.1-Als u niet tevreden bent over onze producten of diensten dient u altijd eerst contact op te nemen met Strongher via e-mail Uiterlijk binnen 7 dagen zullen wij op uw klacht reageren.


12.2-Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


12.3-De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

© 2016 - 2019 strongher | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore